رنگ مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

رنگ: مستند برنامه نورانی خبر بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی بیابان‌زایی نگران‌کننده در کشور عزیزمان ایران

بیابان‌زایی یکی از مهم‌ترین معضلات زیست محیطی کشور است که در خلال سال‌های اخیر به علت فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به ابعاد دلواپس کننده‌ای رسیده هست. کشو

بیابان‌زایی نگران‌کننده در کشور عزیزمان ایران

بیابان زایی دلواپس کننده در کشور عزیزمان ایران

عبارات مهم : ایران

بیابان زایی یکی از بااهمیت ترین معضلات زیست محیطی کشور است که در خلال سال های اخیر به علت فعالیت های انسانی و تغییرات اقلیمی به ابعاد دلواپس کننده ای رسیده هست. کشور عزیزمان ایران ۱.۲ درصد از خشکی های دنیا و ۳.۰۸ درصد مناطق بیابانی دنیا را در خود جای داده هست. حدود ۶۱ درصد از مساحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک واقع شده است است که ۳.۱ برابر درصد جهانی (۱۹.۶ درصد) هست.

به گزارش ایسنا، به موازات تخریب منابع طبیعی ناشی از زیاد کردن نیازها بدون توجه به محدودیت های سرزمین، ظرفیت نگهداشت این مناطق جهت تامین نیازها به شدت تنزل خواهد کرد که در صورت عدم اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب جمعیتی، این فرآیند می تواند به از هم گسیختگی اجتماعی و عدم تامین نیازهای غذایی منتهی شود. پناهندگان زیست محیطی متاثر از عدم تعادل رابطه بین جمعیت و منابع است و به گسترش حاشیه نشینی منجر می شود؛ پدیده ای که در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله کشور عزیزمان ایران مشهود است.

بیابان زایی دلواپس کننده در ایران

بیابان‌زایی نگران‌کننده در کشور عزیزمان ایران

بیابان زایی یکی از بااهمیت ترین معضلات زیست محیطی کشور است که در خلال سال های اخیر به علت فعالیت های انسانی و تغییرات اقلیمی به ابعاد دلواپس کننده ای رسیده هست. کشور عزیزمان ایران ۱.۲ درصد از خشکی های دنیا و ۳.۰۸ درصد مناطق بیابانی دنیا را در خود جای داده هست. حدود ۶۱ درصد از مساحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک واقع شده است است که ۳.۱ برابر درصد جهانی (۱۹.۶ درصد) است.

اگرچه ۳۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور در اوضاع بیابانی قرار دارد، ولی در تقسیم بندی های اکوسیستمی، ۴۳.۷ میلیون هکتار آن در زمره اکوسیستم بیابانی هست. حدود ۲۰ میلیون هکتار از اکوسیستم بیابان تحت تاثیر فرسایش بادی هست. از این سطح ۶.۴ میلیون هکتار در محدوده کانون های بحرانی واقع شده است است که در ۱۸۲ منطقه، ۹۷ شهرستان و ۱۸ استان کشور پراکنده است.

بیابان‌زایی یکی از مهم‌ترین معضلات زیست محیطی کشور است که در خلال سال‌های اخیر به علت فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی به ابعاد دلواپس کننده‌ای رسیده هست. کشو

بیش از ۲۰ درصد مساحت کشور را اراضی بیابانی تشکیل می دهد

چنین شرایطی باعث شده است که بیش از ۲۰ درصد مساحت کشور را اراضی بیابانی تشکیل دهند. در حال حاضر سرانه بیابان در کشور ۰.۵ هکتار هست، در حالی که سرانه جهانی آن ۰.۲۲ هکتار است.

در مناطق خشک و فراخشک کشور عزیزمان ایران با توجه به شرایط اقلیمی همچنین عوامل انسانی از قبیل زیاد کردن جمعیت، چرای مفرط، برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، آلودگی آب های زیرزمینی از طریق پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی، عوض کردن کاربری اراضی، مدیریت نامناسب مراتع و مدیریت غیراصولی اراضی کشاورزی، پدیده بیابان زایی رشد فزاینده ای دارد.

بیابان‌زایی نگران‌کننده در کشور عزیزمان ایران

بر اساس کتاب تحولات جمعیت در کشور عزیزمان ایران یکی از اهداف سیاست های کلی جمعیت، بازتوزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تاکید بر تامین آب با نشانه توزیع متعادل و کم کردن فشار جمعیتی هست. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، اوضاع شرایط اقلیمی در کشور عزیزمان ایران نه تنها شرایط مناسبی ندارد بلکه در بعضی از زمینه ها از جمله منابع آبی و میزان استفاده از منابع طبیعی، در شرایط بحرانی قرار گرفته هست. توجه به استفاده بهینه از منابع و پیشگیری از استفاده از بی رویه این منابع بایستی در لیست اولویت های برنامه توسعه سیاست های جمعیتی قرار گیرند.

واژه های کلیدی: ایران | جمعیت | منابع | بیابان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz